Wedstrijdregels

Wedstrijdregels

Fotowedstrijd – “Focus op diversiteit” – REGELS

De fotowedstrijd “Focus op diversiteit” wordt georganiseerd door de Federatie van Vrienden van de Seculiere Moraal genaamd “de organisatoren”, Kruisstraat 60-62 1000 Brussel.

Het doel van de wedstrijd is om een ​​tentoonstelling op te zetten met foto’s gemaakt door jongeren (van 6 tot 21 jaar) die het meest representatief zijn voor het begrip diversiteit.

Foto’s kunnen worden opgestuurd van 15 januari 2022 tot 21 maart 2022 om middernacht.

 

ARTIKEL 1 – Deelname

Deze wedstrijd staat open voor iedereen van 6 tot 21 jaar die privé deelneemt.

De juryleden kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd. De deelname aan de wedstrijd is gratis.

 

ARTIKEL 2 – Organisatie van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 15 januari 2022 tot 21 maart 2022 om middernacht.

De wedstrijd bestaat uit het nemen en verzenden naar het e-mailadres photo@danstoussetats.be binnen de hierboven vermelde deadline, minstens 1 foto per fotograaf conform het aangekondigde thema (diversiteit).

De foto kan in kleur of zwart-wit zijn.

De foto moet voldoen aan alle volgende regels om rekening mee te houden:

  1. Het moet diversiteit vertegenwoordigen. Indien de foto’s van en/of op privé-eigendom zijn genomen, dient de deelnemende fotograaf eerst te zorgen voor de toestemming van de eigenaar of bewoner van het privé-eigendom.
  2.  Elke foto zal vergezeld gaan van een titel en de plaats van realisatie. De kandidaat kan bijvoorbeeld een artistiek of technisch commentaar toevoegen.
  3. De foto’s moeten worden vermeld met de achternaam en voornaam van de auteur van de afbeelding.
  4. Het opsturen van een foto houdt rekening met de aanvaarding van de deelnamevoorwaarden.
  5. Een album met alle deelnemende foto’s wordt gemaakt door “La Fédération des Amis de la Morale Laïque” en zal worden geplaatst op de website www.danstoussetats.be, op Facebook, Instagram enz.

 

ARTIKEL 3 – Auteursrecht, beeldrechten

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers dat zij het copyright van de ingezonden foto’s bezitten. Deelnemers vrijwaren de Organisator van elke aansprakelijkheid in geval van een geschil en vrijwaren haar tegen elke aanspraak op grond van auteursrecht, intellectueel eigendom of beeldrechten.

De deelnemers cederen aan de Organisator, die zich ertoe verbindt ze niet aan een derde over te dragen, voor de duur van de wettelijke bescherming, al hun auteursrechten op de foto’s die aan de jury worden voorgelegd. Ze machtigen de Organisator daarom om er zo ruim mogelijk gebruik van te maken, en met name om ze weer te geven, om ze te reproduceren op elk medium, met name promotioneel, om ze te integreren in zijn database, in archieven, op internetsites, in promotionele audiovisuele programma’s, zonder dat deze lijst uitputtend is.

Met name de volgende bestemmingen worden beoogd: tentoonstellingen (tijdens de prijsuitreiking en op verschillende plaatsen die later voor het publiek toegankelijk zijn), persmap en artikelen, diverse publicaties.

Deelnemers geven tevens toestemming aan de Organisator om hun foto’s zonder naamsvermelding te gebruiken, met dien verstande dat de Organisator geen andere naam als auteur zal noemen. Het gebruik van naamloze foto’s is uitsluitend bedoeld om ze anoniem te maken ten behoeve van hun onderzoek door de jury.

Deze toewijzing van rechten wordt verleend voor alle foto’s die aan de jury worden voorgelegd, ook de niet genomineerde foto’s of de winnaars.

Niettegenstaande de aldus verleende opdracht is de Organisator niet verplicht de aan hem verstrekte foto’s te gebruiken.

 

ARTIKEL 4 – Aanvraagkosten

De Organisator brengt geen inschrijfgeld in rekening. Eventuele kosten die de deelnemer maakt om deel te nemen aan de wedstrijd worden niet vergoed.

 

ARTIKEL 5 – Jury en fotoselectie

De jury, waarvan de samenstelling voor de start van de wedstrijd wordt meegedeeld, zal uit minimaal drie personen bestaan, waaronder een professionele fotograaf.

De jury selecteert de genomineerde foto’s en de “winnende” foto’s.

De belangrijkste selectiecriteria zijn respect voor het nagestreefde doel en de regels genoemd in artikel 2, originaliteit, esthetiek en de emotie die wordt overgebracht door de foto, de verliefdheid.

De beslissingen van de jury zijn definitief. Een foto die niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement wordt door de jury verwijderd en kan worden gediskwalificeerd, ook na de prijsuitreiking.

De jury is gehouden tot discretie ten aanzien van de inhoud van de beraadslagingen.

 

ARTIKEL 6 – Prijsuitreiking en tentoonstelling

De organisatie van een tentoonstelling van de winnende foto’s en de genomineerde foto’s sluit de wedstrijd af.

Plaats en datum worden later bepaald.

Vervolgens konden de foto’s, indien nodig, op verschillende plaatsen permanent worden tentoongesteld.

 

ARTIKEL 7 – Bekendmaking van de resultaten

Winnaars worden telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. De uitgereikte prijzen en de namen van de winnaars zijn te raadplegen op de website www.danstoussetats.be

 

ARTIKEL 8 – Controle

De Organisator behoudt zich het recht voor om controle uit te oefenen over het verloop van de wedstrijd, deze wedstrijd in te korten, verlengen, wijzigen of annuleren. Zijn verantwoordelijkheid kan in geen geval worden aangegaan vanwege deze wijzigingen.

ARTIKEL 9 – Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de website www.danstoussetats.be

Het reglement kan ook gratis verkregen worden op eenvoudig verzoek via e-mail naar info@danstoussetats.be

 

ARTIKEL 10 – Aanvaarding van de regels

Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van dit reglement.

Er wordt niet gecorrespondeerd, noch per post, noch per e-mail, over dit reglement, de voorwaarden van de wedstrijd en de selectie van winnaars.

Praktische moeilijkheden bij het interpreteren of toepassen van deze regels zullen door de Organisator worden opgelost.

Deelnemers die zich niet aan deze regels houden, worden direct gediskwalificeerd.

ARTIKEL 11 – Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van La Fédération des Amis de la Morale Laïque, om de identificatie van de deelnemers aan de wedstrijd mogelijk te maken en om de naleving van de bepalingen van dit reglement te verzekeren.

In overeenstemming met de AVG heeft elke deelnemer het recht om zijn uitdrukkelijke toestemming op elk moment in te trekken, op eenvoudig schriftelijk verzoek aan de Organisator, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd vóór de intrekking van deze toestemming. Alle persoonlijke gegevens die in dit verband worden verzameld, zijn alleen toegankelijk voor de Fédération des Amis de la Morale Laïque tot de uitreiking van de prijzen voor deze wedstrijd.

De namen van de winnaars kunnen gepubliceerd worden op de website www.danstoussetats.be

Vragen over dit onderwerp kunnen per e-mail worden gestuurd naar info@danstoussetats.be

Elke klacht hierover kan worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, via contact@apd-gba.be.

 

ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid

De Organisator wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of beschadiging van bestanden tijdens het downloaden of tijdens de verwerking van de originele bestanden ontvangen voor de tentoonstelling.

ARTIKEL 13 – Diversen

Door deel te nemen aan deze wedstrijd houdt de deelnemer zich aan alle punten van het reglement, evenals aan elke beslissing die door de Organisator wordt genomen. Elke onvoorziene gebeurtenis zal door de Organisator worden afgehandeld.

Elke beslissing is bindend.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een ​​deelnemer onmiddellijk uit te sluiten in geval van vermoeden van fraude zijnerzijds.

De Organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen of de wedstrijd te annuleren in geval van overmacht of een andere gebeurtenis buiten zijn wil.

Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch positief recht. Elk geschil moet worden voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Voor alle informatie over de wedstrijd: Focus op diversiteit. Rue de la Croix de Fer 60 1000 Brussel.

Verantwoordelijke uitgever: Daniel Leclercq, Kruisstraat 60, 1000 Brussel.